Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 De algemene voorwaarden: de door Myrnalates gehanteerde voorwaarden waar iedere deelnemer akkoord dient te gaan alvorens hij/zij deelneemt aan een door Myrnalates aangeboden les. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en zijn digitaal op te vragen

1.2 De deelnemer: een ieder die zich inschrijft voor een les die wordt aangeboden door Myrnalates en de les volgt op het aangewezen tijdstip

1.3 De les: een van de door Myrnalates aangeboden activiteiten zoals vermeld op het lesrooster

1.4 De docente: de persoon die namens Myrnalates een les verzorgt 

1.5 De studio: de locatie waarop de lessen door Myrnalates worden aangeboden. Tenzij anders door Myrnalates aangegeven wordt hiermee bedoeld de studio en aangelegen tuin aan het adres Burgemeester Beenenstraat 15, 6049 AN Herten

1.6 De website: www.myrnalates.nl

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle deelnamen, strippenkaarten, losse lessen, privésessies en eventuele workshops die worden aangeboden door Myrnalates. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen consumenten en Myrnalates. Gedurende de overeenkomst kunnen de algemene voorwaarden door Myrnalates worden gewijzigd. De laatste geldende versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website

 

ARTIKEL 3: LOSSE LESSEN, STRIPPENKAARTEN, MAANDABONNEMENT EN TARIEVEN

3.1 De deelnemer kan zich aanmelden voor een enkele losse les. De tarieven van de losse lessen zijn als volgt:

3.1.1 Losse les: € 9,00;

3.2 De deelnemer kan een strippenkaart aanschaffen. Een strippenkaart geeft recht op 10 losse lessen die vrij in te plannen zijn door de deelnemer. De kosten van een strippenkaart bedragen € 75,00. De strippenkaart is geldig voor een periode van 3 opvolgende maanden

3.3 De deelnemer kan een maandabonnement afsluiten. Een maandabonnement geeft de deelnemer recht om gedurende een maand onbeperkt lessen te volgen bij Myrnalates. De kosten van een maand onbeperkt lessen volgen bedragen € 55,00. Met een maand wordt bedoeld een periode van 30 opeenvolgende dagen

 

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 De deelnemer dient de kosten zoals bedoeld in artikel 3 uiterlijk op de door Myrnalates aangewezen momenten te voldoen. Betaling geschiedt contant of per overschrijving op rekeningnummer NL17 INGB 0008 3797 38 t.n.v. Myrnalates onder vermelding van de naam van de deelnemer

4.1.1 De kosten van een losse les dienen bij contante betaling uiterlijk direct na afloop van de les te worden voldaan. In geval van overschrijving per bank dienen de kosten uiterlijk binnen 24 uur na afloop van de les te worden voldaan

4.1.2 De kosten van de strippenkaart dienen bij contante betaling direct bij aanschaf te worden voldaan. In geval van overschrijving per bank dienen de kosten uiterlijk voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan

4.1.3 De kosten van een maandabonnement dienen bij contante betaling uiterlijk direct na afloop van de eerste les van de betreffende maand te worden voldaan. In geval van overschrijving per bank dienen de kosten uiterlijk voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan

4.2 Op aangekochte strippenkaarten en maandabonnementen vindt geen restitutie plaats

4.3 Indien de deelnemer door onverwachte medische redenen gedurende een lange periode niet deel kan nemen aan de lessen, dient de deelnemer contact op te nemen met Myrnalates. In dat geval zal Myrnalates beoordelen of reeds voldane gelden worden gerestitueerd of eventueel tegoed langer geldig verklaard kan worden

4.4 Indien de deelnemer de kosten niet op of voor het aangewezen moment heeft voldaan, is Myrnalates gerechtigd deelneming aan een les te weigeren totdat de verschuldigde kosten zijn voldaan

4.4.1 Indien de deelnemer in gebreke blijft met betaling zal Myrnalates eenmalig een herinnering sturen aan de deelnemer om alsnog de verschuldigde kosten te voldoen binnen drie dagen

4.4.2. Indien de deelnemer na herinnering de verschuldigde kosten nog niet heeft voldaan, zal Myrnalates een schriftelijke ingebrekestelling versturen aan de deelnemer, waarin de deelnemer een laatste kans krijgt om het verschuldigde bedrag te betalen binnen 15 dagen. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn zal geschieden, is de deelnemer incassokosten verschuldigd zoals bedoeld in art. 2 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

 

ARTIKEL 5: DEELNAME EN PLICHTEN DEELNEMER

5.1 Bij deelname aan een les aangeboden door Myrnalates dient de deelnemer te allen tijde de aanwijzingen van de docente op te volgen. De deelnemer dient zich te houden aan de huisregels en algemene regels en aanwijzingen die Myrnalates tijdens de lessen stelt

5.2 Deelname aan lessen van Myrnalates zijn op eigen risico

5.3 Myrnalates is gerechtigd uiterlijk een uur voor de aanvang van de les de les te annuleren onder opgave van redenen. De deelnemer wordt onverwijld van de annulering op de hoogte gesteld. Indien de deelnemer de les vooraf heeft betaald, is de deelnemer gerechtigd de betaalde les op een ander moment in te halen

5.4 De deelnemer is gerechtigd uiterlijk een uur voor aanvang van de les zich af te melden

5.4.1 Indien de deelnemer zich niet afmeldt binnen één uur voordat de les begint, is de deelnemer het lesgeld verschuldigd

5.4.2 Indien de deelnemer de les vooraf heeft betaald, is de deelnemer gerechtigd de betaalde les op een ander moment in te halen

5.5 Myrnalates stelt een maximumaantal deelnemers per les. Indien het maximumaantal deelnemers is bereikt, is Myrnalates gerechtigd aanmeldingen van deelnemers te annuleren. De deelnemer wordt in dit geval op de hoogte gesteld en indien gewenst op de wachtlijst geplaatst. Indien een andere deelnemer zich afmeldt, ontvangt de eerste deelnemer op de wachtlijst bericht dat hij/zij alsnog kan deelnemen 

5.6 De deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij kleding draagt die geschikt is voor de les die de deelnemer wenst te volgen. Bij twijfel over geschiktheid neemt de deelnemer contact op met Myrnalates

5.7 De deelnemer zorgt ervoor dat hij/zij beschikt over een eigen yogamat. Deze bepaling is niet van toepassing bij de eerste (proef)les. Indien de deelnemer niet beschikt over een eigen yogamat, dient hij/zij voor aanvang van de les contact op te nemen met Myrnalates

 

ARTIKEL 6: EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname aan een les aangeboden door Myrnalates geschiedt altijd op eigen risico

6.2 Myrnalates is in geen geval aansprakelijk voor letstel/schade dat de deelnemer lijdt ten gevolge van een les aangeboden door Myrnalates

6.3 Indien de deelnemer blessures, lichamelijke- of psychische klachten heeft, dient de deelnemer Myrnalates hiervan onverwijld in kennis te stellen zodat beoordeeld kan worden of deelname aan de beoogde les verantwoordelijk is. Indien Myrnalates van oordeel is dat deelname onverantwoord is, is Myrnalates gerechtigd de deelnemer deelname te weigeren

6.4 Myrnalates is gerechtigd de deelnemer aansprakelijk te stellen voor schade die wordt veroorzaakt door nalatig gedrag van de deelnemer

 

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de deelnemer en Myrnalates is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter